Introduktion

Denna policy kommer att användas för att fastställa och informera om alla förklaringar gällande slaveri och människohandel som vi måste göra för att bidra ytterligare till öppenheten i leveranskedjekraven i avsnitt 54 i lagen Modern Slavery Act 2015.

 

Omfattning

Policyn gäller för alla som arbetar för eller på uppdrag för Hozelock i alla typer av befattningar, däribland medarbetare, inhyrd personal, leverantörer, konsulter och alla andra tredje partsrepresentanter.

Vi förväntar oss att alla som har eller eftersträvar en affärsrelation med Hozelock ska bekanta sig med denna policy och alltid agera på ett sätt som är förenligt med dess värderingar. Vi gör endast affärer med organisationer som efterlever denna policy fullt ut och som vidtar verifierbara steg mot efterlevnad.

 

Vår verksamhet

Hozelock grundades 1959 som en tillverkare av trädgårdsutrustning, och vår första produkt var Hoze-Lock. Idag är vi en global leverantör av trädgårdsutrustning med huvudkontor i Birmingham, Storbritannien och 80 % av produkterna tillverkas på plats. Resterande 20 % tillverkas i fabriker i Frankrike, Malaysia, Taiwan och Kina.

Hozelock erbjuder alla anställda medarbetare en kopia på företagets handbok, och de får betalt i enlighet med (eller över) lagstadgade minimilöner.

Som en del av vårt åtagande för att identifiera och få bort modernt slaveri och människohandel har vi fått ett system på plats för att uppmuntra till att rapportera eventuella tveksamheter eller oegentligheter och för skydd av visselblåsare.

 

Vår policy om slaveri och människohandel

På Hozelock åtar vi oss att begränsa risken för att modernt slaveri förekommer inom vår verksamhet eller kommer in i våra leveranskedjor eller någon annan affärsrelation. Vi åtar oss att arbeta etiskt, med integritet i alla våra affärsrelationer, att implementera och verkställa effektiva system och kontroller för att säkerställa att slaveri och människohandel inte förekommer någonstans i vår leveranskedja.

Vi har ett antal interna policyer för att säkerställa att vi bedriver verksamheten på ett etiskt och öppet sätt. Bland dessa återfinns:

  • Policyn om modernt slaveri. Denna policy fastställer företagets ställning beträffande modernt slaveri och förklarar hur medarbetare kan identifiera eventuella förekomster av det och var de kan vända sig för hjälp.
  • Vi har en stadig rekryteringspolicy som omfattar att utföra kontroller om godtagbarhet för att arbeta i Storbritannien för alla medarbetare för att skydda mot människohandel eller att människor tvingas att arbeta mot sin vilja.
  • Visselblåsarpolicy. Vi har en visselblåsarpolicy som gör att alla medarbetare känner till att de kan ta upp tveksamheter beträffande hur deras kollegor behandlas eller oegentligheter inom vår verksamhet eller leveranskedja utan rädsla för vedergällning.
  • Uppförandekod för leverantörer. Denna kod förklarar hur vi beter oss som företag och hur vi förväntar oss att våra medarbetare och leverantörer ska agera.

 

Vad menas med modernt slaveri?

Modernt slaveri kan ha många former och är ett komplicerat och mångfacetterat problem som täcker fyra centrala brottsliga aktiviteter:

  • Slaveri: då ägande utövas över en människa
  • Tvångsmässig underkastning: omfattar skyldigheten att tillhandhålla en tjänst genom tvång
  • Tvångsarbete: allt arbete eller tjänster som utförs ofrivilligt och som erhålls från en människa genom hot och straff
  • Människohandel: omfattar att arrangera eller underlätta en annan människas resa i avsikt att utnyttja den

Andra former av modernt slaveri som vi inte kommer att tolerera men som det inte hänvisas till specifikt i policyn om modernt slaveri, innefattar men är inte begränsat till:

  • Barnarbete: även om det inte alltid är olagligt i jurisdiktionen där det förekommer, omfattar barnarbete att anställa barn för att utnyttja dem eller arbete som sannolikt kan vara farligt för, eller störa ett barns utbildning, hälsa, fysiska välmående eller sociala utveckling.

Alla former av modernt slaveri har gemensamt att en person berövar en annan persons frihet för att utnyttja den för kommersiell eller personlig vinning och utgör ett brott mot en individs fundamentala mänskliga rättigheter.

För att kunna ta itu med modernt slaveri måste vi alla vara delaktiga och förbli uppmärksamma på risken i alla aspekter i vårt företag och vårt företags relationer.

 

Rutiner

För att understödja våra åtaganden i policyn är vi på väg att genomföra följande åtgärder under räkenskapsåret som går från oktober 2018 till september 2019.

Vår avtalsmässiga dokumentation kommer att omfatta specifikt förbud mot slaveri eller tvångsmässig underkastning, användning av påtvingat, obligatoriskt eller arbete genom människohandel eller användning av barnarbete i enlighet med denna policy. Vi kommer även att utforma bestämmelser för våra leverantörer så att de kräver samma standard av sina leverantörer. Vi förbehåller oss även rätten att avsluta alla avtalsenliga överenskommelser om denna policy överträds.

 

Krav på kundkontroll och granskning av leverantörer

I vår leveranskedja ingår såväl leverantörer från Storbritannien som andra länder som ansvarar för att säkerställa sin efterlevnad av lagen Modern Slavery Act. Men Hozelock tar även en aktiv roll i att granska efterlevnaden inom detta område.

Hozelock har en nolltoleranspolicy mot modernt slaveri och människohandel och vi förväntar oss att alla i vår leveranskedja ska efterleva dessa värderingar. Hozelock kommer inte att stödja eller göra affärer med något företag om vi känner till att det är delaktigt i modernt slaveri och människohandel.

Hozelock eftersträvar att bygga långvariga relationer med våra leverantörer och att tydliggöra våra förväntningar på att de bedriver sin verksamhet på ett etiskt sätt. Beträffande inhyrd personal arbetar vi endast med leverantörer med gott anseende och begär bevis på arbetarens rätt att arbeta i Storbritannien. Regelbundna revisioner utförs för att säkerställa efterlevnad.

 

Ansvar

Styrelsen kommer ha det övergripande ansvaret för denna policy och i att säkerställa att företaget efterlever alla sina juridiska och etiska skyldigheter. Alla linjechefer ansvarar för att säkerställa att de som rapporterar direkt till dem uppfyller bestämmelserna i denna policy under utförandet av sina vardagsuppgifter.

 

Medarbetarnas medvetenhet

HR-avdelningen kommer att säkerställa att lämplig utbildning erbjuds för att säkerställa att lämpliga nivåer av riskmedvetenhet finns på plats beträffande att identifiera modernt slaveri och människohandel.

 

Överträdelser av denna policy

Eventuella överträdelser av denna policy kommer att tas på allvar och hanteras från fall till fall. Överträdelser av denna policy kan leda till disciplinära åtgärder i enlighet med våra disciplinära rutiner. Allvarliga överträdelser kan komma att betraktas som grovt tjänstefel och kan leda till omgående avsked, så som det framgår i våra disciplinära rutiner.

Alla som denna policy är tillämplig för, förväntas samarbeta i största möjliga utsträckning i någon form av utredning av misstänka överträdelser av denna policy eller några relaterade processer eller rutiner.

 

Denna policys status

Policyn om modernt slaveri kommer att granskas regelbundet. Denna policy ger inte några avtalsmässiga rättigheter till enskilda medarbetare. Företaget förbehåller sig rätten att ändra sina villkor när som helst, emellertid kommer vi att meddela dig skriftligen om eventuella förändringar.

Vi lagrar uppgifter i våra register så länge som nödvändigt i enlighet med våra tillämpliga dataskyddslagar. När så möjligt kommer dessa att behandlas konfidentiellt.

 

Marc Ballu

VD

Kommentarer inaktiverade.